Armadillo V6.X Minimum Protection 【脱壳】

话说这个东西是前天拿到的,但是当时在家,东西也不全。平直接感觉是加壳了。去peid官方下载了个没有更新特征库的报了个什么都没发现,晕死。

今天重新查壳发现是Armadillo V6.X Minimum Protection -> Silicon Realms Toolworks * Sign.By.fly * 20081227 *,脱壳后发现程序是用bc++写的:

这个文章网上有的,这里只是做个类似笔记的东西,没别的用处(文章本身就是依样画葫芦。)。

1.用od载入程序后,od停在

00660AC2 > $ E8 833C0000  call  0066474A
00660AC7  .^ E9 16FEFFFF  jmp   006608E2
00660ACC /$ 6A 0C     push  0C
00660ACE |. 68 18436800  push  00684318
00660AD3 |. E8 641E0000  call  0066293C
00660AD8 |. 8365 E4 00  and   dword ptr [ebp-1C], 0
00660ADC |. 8B75 08    mov   esi, dword ptr [ebp+8]
00660ADF |. 3B35 70746800 cmp   esi, dword ptr [687470]
00660AE5 |. 77 22     ja   short 00660B09
00660AE7 |. 6A 04     push  4
00660AE9 |. E8 C31A0000  call  006625B1
00660AEE |. 59      pop   ecx
00660AEF |. 8365 FC 00  and   dword ptr [ebp-4], 0
00660AF3 |. 56      push  esi
00660AF4 |. E8 01450000  call  00664FFA
00660AF9 |. 59      pop   ecx
00660AFA |. 8945 E4    mov   dword ptr [ebp-1C], eax
00660AFD |. C745 FC FEFFF>mov   dword ptr [ebp-4], -2
00660B04 |. E8 09000000  call  00660B12
00660B09 |> 8B45 E4    mov   eax, dword ptr [ebp-1C]
00660B0C |. E8 701E0000  call  00662981
00660B11 \. C3      retn

然后利用插件hideod,否则后面的步骤没法执行,会直接弹出检测到调试器的错误提示。下第一个断点BP VirtualProtect,处理IAT加密,下好断点后Shift+F9,注意把握返回时机(缓冲比较大的)。

然后直接alt+F9返回,会跳转到类似下面的代码处:1

00F4D0CC  8B8D C8D5FFFF  mov   ecx, dword ptr [ebp-2A38]
00F4D0D2  51       push  ecx
00F4D0D3  8B95 C4D5FFFF  mov   edx, dword ptr [ebp-2A3C]
00F4D0D9  52       push  edx
00F4D0DA  8B85 74D8FFFF  mov   eax, dword ptr [ebp-278C]
00F4D0E0  0385 C0D5FFFF  add   eax, dword ptr [ebp-2A40]
00F4D0E6  50       push  eax
00F4D0E7  E8 24EA0000   call  00F5BB10
00F4D0EC  83C4 0C     add   esp, 0C
00F4D0EF  8D8D D4D5FFFF  lea   ecx, dword ptr [ebp-2A2C]
00F4D0F5  51       push  ecx
00F4D0F6  8B95 D4D5FFFF  mov   edx, dword ptr [ebp-2A2C]
00F4D0FC  52       push  edx
00F4D0FD  8B85 C8D5FFFF  mov   eax, dword ptr [ebp-2A38]
00F4D103  50       push  eax
00F4D104  8B8D 74D8FFFF  mov   ecx, dword ptr [ebp-278C]
00F4D10A  038D C0D5FFFF  add   ecx, dword ptr [ebp-2A40]
00F4D110  51       push  ecx
00F4D111  FF15 2C31F700  call  dword ptr [F7312C]        ; kernel32.VirtualProtect

在此处搜索命令:push 100,选择整个区段。找到后网上查找push ebp,上面会有甚多的int3中断。类似下面的结构:11

00F0327B  CC       int3
00F0327C  CC       int3
00F0327D  CC       int3
00F0327E  CC       int3
00F0327F  CC       int3
00F03280  55       push  ebp
00F03281  8BEC      mov   ebp, esp
00F03283  83EC 2C     sub   esp, 2C
00F03286  833D 20F6F700 0>cmp   dword ptr [F7F620], 0
00F0328D  75 59      jnz   short 00F032E8
00F0328F  C745 EC D125ACB>mov   dword ptr [ebp-14], BFAC25D1
00F03296  68 00010000   push  100
00F0329B  E8 F6850500   call  00F5B896

修改push ebp为retn,直接返回,然后删除第一个断点。到此第一步结束。
2.下第二个断点BP CreateThread 查找程序OEP Shift+F9一次后会停在下面的代码处:1

7C8106C7 > 8BFF      mov   edi, edi
7C8106C9  55       push  ebp
7C8106CA  8BEC      mov   ebp, esp
7C8106CC  FF75 1C     push  dword ptr [ebp+1C]
7C8106CF  FF75 18     push  dword ptr [ebp+18]
7C8106D2  FF75 14     push  dword ptr [ebp+14]
7C8106D5  FF75 10     push  dword ptr [ebp+10]
7C8106D8  FF75 0C     push  dword ptr [ebp+C]
7C8106DB  FF75 08     push  dword ptr [ebp+8]
7C8106DE  6A FF      push  -1
7C8106E0  E8 D7FDFFFF   call  CreateRemoteThread
7C8106E5  5D       pop   ebp
7C8106E6  C2 1800     retn  18

然后F8单步,直到执行到如下代码处:

00F3658C  50       push  eax
00F3658D  FF15 9032F700  call  dword ptr [F73290]        ; kernel32.CloseHandle
00F36593  5E       pop   esi
00F36594  5B       pop   ebx
00F36595  8BE5      mov   esp, ebp
00F36597  5D       pop   ebp
00F36598  C3       retn

有的文章说alt+f9直接执行到返回,但是我执行时没有效果,所以直接F8单步也可。这里注意观察代码窗口,如果正常的话会出现红色的字体一闪而过,也就是代码正确解压了,否则就是出错了,重复

上面的步骤即可。
然后一直F8在这个调用返回后会执行到如下代码处:

00F53414  83C4 04     add   esp, 4
00F53417  B9 E004F800   mov   ecx, 0F804E0
00F5341C  E8 4F8EFBFF   call  00F0C270
00F53421  0FB6C0     movzx  eax, al
00F53424  85C0      test  eax, eax
00F53426  74 0C      je   short 00F53434
00F53428  6A 01      push  1
00F5342A  B9 E004F800   mov   ecx, 0F804E0
00F5342F  E8 7C7BFCFF   call  00F1AFB0
00F53434  C705 40C7F700 B>mov   dword ptr [F7C740], 0F76EBC
00F5343E  B9 24F6F700   mov   ecx, 0F7F624
00F53443  E8 E8FFFAFF   call  00F03430
00F53448  C745 F0 0000000>mov   dword ptr [ebp-10], 0
00F5344F  8D4D E8     lea   ecx, dword ptr [ebp-18]
00F53452  51       push  ecx
00F53453  68 4035F500   push  0F53540
00F53458  FF15 9801F800  call  dword ptr [F80198]
00F5345E  83C4 08     add   esp, 8
00F53461  8B15 440BF800  mov   edx, dword ptr [F80B44]     ; NB_SMS.00400000
00F53467  8955 E4     mov   dword ptr [ebp-1C], edx
00F5346A  B8 1F000000   mov   eax, 1F
00F5346F  C1E0 02     shl   eax, 2
00F53472  8B0D 2C0BF800  mov   ecx, dword ptr [F80B2C]     ; NB_SMS.0067D398
00F53478  8B15 2C0BF800  mov   edx, dword ptr [F80B2C]     ; NB_SMS.0067D398
00F5347E  8B35 2C0BF800  mov   esi, dword ptr [F80B2C]     ; NB_SMS.0067D398
00F53484  8BB6 88000000  mov   esi, dword ptr [esi+88]
00F5348A  3372 14     xor   esi, dword ptr [edx+14]
00F5348D  333401     xor   esi, dword ptr [ecx+eax]
00F53490  0375 E4     add   esi, dword ptr [ebp-1C]
00F53493  8975 F4     mov   dword ptr [ebp-C], esi
00F53496  8B45 08     mov   eax, dword ptr [ebp+8]
00F53499  8338 00     cmp   dword ptr [eax], 0
00F5349C  75 43      jnz   short 00F534E1
00F5349E  8B0D 2C0BF800  mov   ecx, dword ptr [F80B2C]     ; NB_SMS.0067D398
00F534A4  8B15 2C0BF800  mov   edx, dword ptr [F80B2C]     ; NB_SMS.0067D398
00F534AA  8B81 80000000  mov   eax, dword ptr [ecx+80]
00F534B0  3342 14     xor   eax, dword ptr [edx+14]
00F534B3  8B0D 2C0BF800  mov   ecx, dword ptr [F80B2C]     ; NB_SMS.0067D398
00F534B9  3341 40     xor   eax, dword ptr [ecx+40]
00F534BC  8945 E0     mov   dword ptr [ebp-20], eax
00F534BF  8B55 08     mov   edx, dword ptr [ebp+8]
00F534C2  8B42 18     mov   eax, dword ptr [edx+18]
00F534C5  50       push  eax
00F534C6  8B4D 08     mov   ecx, dword ptr [ebp+8]
00F534C9  8B51 14     mov   edx, dword ptr [ecx+14]
00F534CC  52       push  edx
00F534CD  8B45 08     mov   eax, dword ptr [ebp+8]
00F534D0  8B48 10     mov   ecx, dword ptr [eax+10]
00F534D3  51       push  ecx
00F534D4  8B55 F4     mov   edx, dword ptr [ebp-C]
00F534D7  2B55 E0     sub   edx, dword ptr [ebp-20]
00F534DA  FFD2      call  edx
00F534DC  8945 FC     mov   dword ptr [ebp-4], eax
00F534DF  EB 4B      jmp   short 00F5352C
00F534E1  8B45 08     mov   eax, dword ptr [ebp+8]
00F534E4  8338 01     cmp   dword ptr [eax], 1
00F534E7  75 43      jnz   short 00F5352C
00F534E9  8B0D 2C0BF800  mov   ecx, dword ptr [F80B2C]     ; NB_SMS.0067D398
00F534EF  8B15 2C0BF800  mov   edx, dword ptr [F80B2C]     ; NB_SMS.0067D398
00F534F5  8B81 80000000  mov   eax, dword ptr [ecx+80]
00F534FB  3342 14     xor   eax, dword ptr [edx+14]
00F534FE  8B0D 2C0BF800  mov   ecx, dword ptr [F80B2C]     ; NB_SMS.0067D398
00F53504  3341 40     xor   eax, dword ptr [ecx+40]
00F53507  8945 DC     mov   dword ptr [ebp-24], eax
00F5350A  8B55 08     mov   edx, dword ptr [ebp+8]
00F5350D  8B42 04     mov   eax, dword ptr [edx+4]
00F53510  50       push  eax
00F53511  8B4D 08     mov   ecx, dword ptr [ebp+8]
00F53514  8B51 08     mov   edx, dword ptr [ecx+8]
00F53517  52       push  edx
00F53518  6A 00      push  0
00F5351A  8B45 08     mov   eax, dword ptr [ebp+8]
00F5351D  8B48 0C     mov   ecx, dword ptr [eax+C]
00F53520  51       push  ecx
00F53521  8B55 F4     mov   edx, dword ptr [ebp-C]
00F53524  2B55 DC     sub   edx, dword ptr [ebp-24]
00F53527  FFD2      call  edx               ; 这里就是程序的入口点,直接F7跟入就到了程序的入口点了
00F53529  8945 FC     mov   dword ptr [ebp-4], eax
00F5352C  8B45 FC     mov   eax, dword ptr [ebp-4]
00F5352F  5E       pop   esi
00F53530  8BE5      mov   esp, ebp
00F53532  5D       pop   ebp
00F53533  C3       retn
00F53534  CC       int3

然后一直F8知道执行的注释中所说的入口点,然后跟入即可:

00401480  /EB 10      jmp   short 00401492
00401482  |66:623A     bound  di, dword ptr [edx]
00401485  |43       inc   ebx
00401486  |2B2B      sub   ebp, dword ptr [ebx]
00401488  |48       dec   eax
00401489  |4F       dec   edi
0040148A  |4F       dec   edi
0040148B  |4B       dec   ebx
0040148C  |90       nop
0040148D -|E9 98F05100   jmp   0092052A
00401492  \A1 8BF05100   mov   eax, dword ptr [51F08B]
00401497  C1E0 02     shl   eax, 2
0040149A  A3 8FF05100   mov   dword ptr [51F08F], eax
0040149F  52       push  edx
004014A0  6A 00      push  0
004014A2  E8 CFCF1100   call  0051E476             ; jmp 到 kernel32.GetModuleHandleA
004014A7  8BD0      mov   edx, eax
004014A9  E8 129C0F00   call  004FB0C0
004014AE  5A       pop   edx
004014AF  E8 709B0F00   call  004FB024

到此最主要的工作就完成了,剩下的就是修复了。
3.这里需要说明的是,修复输入表的时候由于输入表不连续直接修复会有很多指针无效:

0051E368 - FF25 20115600  jmp   dword ptr [561120]        ; ADVAPI32.GetUserNameA
0051E36E - FF25 24115600  jmp   dword ptr [561124]        ; ADVAPI32.RegCloseKey
0051E374 - FF25 28115600  jmp   dword ptr [561128]        ; ADVAPI32.RegCreateKeyExA
0051E37A - FF25 2C115600  jmp   dword ptr [56112C]        ; ADVAPI32.RegOpenKeyExA
0051E380 - FF25 30115600  jmp   dword ptr [561130]        ; ADVAPI32.RegQueryValueExA
0051E386 - FF25 34115600  jmp   dword ptr [561134]        ; ADVAPI32.RegSetValueExA
0051E38C - FF25 14135600  jmp   dword ptr [561314]        ; kernel32.Beep
0051E392 - FF25 18135600  jmp   dword ptr [561318]        ; kernel32.CloseHandle
0051E398 - FF25 1C135600  jmp   dword ptr [56131C]        ; kernel32.CompareStringA
0051E39E - FF25 20135600  jmp   dword ptr [561320]        ; kernel32.CreateDirectoryA
0051E3A4 - FF25 24135600  jmp   dword ptr [561324]        ; kernel32.CreateEventA
0051E3AA - FF25 28135600  jmp   dword ptr [561328]        ; kernel32.CreateFileA
0051E3B0 - FF25 2C135600  jmp   dword ptr [56132C]        ; kernel32.CreateThread
0051E3B6 - FF25 30135600  jmp   dword ptr [561330]        ; kernel32.DebugBreak
0051E3BC - FF25 34135600  jmp   dword ptr [561334]        ; ntdll.RtlDeleteCriticalSection
0051E3C2 - FF25 38135600  jmp   dword ptr [561338]        ; kernel32.DeleteFileA
0051E3C8 - FF25 3C135600  jmp   dword ptr [56133C]        ; ntdll.RtlEnterCriticalSection
0051E3CE - FF25 40135600  jmp   dword ptr [561340]        ; kernel32.EnumCalendarInfoA
0051E3D4 - FF25 44135600  jmp   dword ptr [561344]        ; kernel32.ExitProcess
0051E3DA - FF25 48135600  jmp   dword ptr [561348]        ; kernel32.FileTimeToDosDateTime
0051E3E0 - FF25 4C135600  jmp   dword ptr [56134C]        ; kernel32.FileTimeToLocalFileTime
0051E3E6 - FF25 50135600  jmp   dword ptr [561350]        ; kernel32.FindClose
0051E3EC - FF25 54135600  jmp   dword ptr [561354]        ; kernel32.FindFirstFileA
0051E3F2 - FF25 58135600  jmp   dword ptr [561358]        ; kernel32.FindNextFileA
0051E3F8 - FF25 5C135600  jmp   dword ptr [56135C]        ; kernel32.FindResourceA
0051E3FE - FF25 60135600  jmp   dword ptr [561360]        ; kernel32.FormatMessageA
0051E404 - FF25 64135600  jmp   dword ptr [561364]        ; kernel32.FreeLibrary
0051E40A - FF25 68135600  jmp   dword ptr [561368]        ; kernel32.FreeResource
0051E410 - FF25 6C135600  jmp   dword ptr [56136C]        ; kernel32.GetACP
0051E416 - FF25 70135600  jmp   dword ptr [561370]        ; kernel32.GetCPInfo
0051E41C - FF25 74135600  jmp   dword ptr [561374]        ; kernel32.GetCommandLineA
0051E422 - FF25 78135600  jmp   dword ptr [561378]        ; kernel32.GetComputerNameA
0051E428 - FF25 7C135600  jmp   dword ptr [56137C]        ; kernel32.GetCurrentProcessId
0051E42E - FF25 80135600  jmp   dword ptr [561380]        ; kernel32.GetCurrentThreadId
0051E434 - FF25 84135600  jmp   dword ptr [561384]        ; kernel32.GetDateFormatA
0051E43A - FF25 88135600  jmp   dword ptr [561388]        ; kernel32.GetDiskFreeSpaceA
0051E440 - FF25 8C135600  jmp   dword ptr [56138C]        ; kernel32.GetEnvironmentStringsA
0051E446 - FF25 90135600  jmp   dword ptr [561390]        ; kernel32.GetEnvironmentVariableA
0051E44C - FF25 94135600  jmp   dword ptr [561394]        ; kernel32.GetFileAttributesA
0051E452 - FF25 98135600  jmp   dword ptr [561398]        ; kernel32.GetFileSize
0051E458 - FF25 9C135600  jmp   dword ptr [56139C]        ; kernel32.GetFileType
0051E45E - FF25 A0135600  jmp   dword ptr [5613A0]        ; ntdll.RtlGetLastWin32Error
0051E464 - FF25 A4135600  jmp   dword ptr [5613A4]        ; kernel32.GetLocalTime
0051E46A - FF25 A8135600  jmp   dword ptr [5613A8]        ; kernel32.GetLocaleInfoA
0051E470 - FF25 AC135600  jmp   dword ptr [5613AC]        ; kernel32.GetModuleFileNameA
0051E476 - FF25 B0135600  jmp   dword ptr [5613B0]        ; kernel32.GetModuleHandleA
0051E47C - FF25 B4135600  jmp   dword ptr [5613B4]        ; kernel32.GetOEMCP
0051E482 - FF25 B8135600  jmp   dword ptr [5613B8]        ; kernel32.GetPrivateProfileStringA
0051E488 - FF25 BC135600  jmp   dword ptr [5613BC]        ; kernel32.GetProcAddress
0051E48E - FF25 C0135600  jmp   dword ptr [5613C0]        ; kernel32.GetProcessHeap
0051E494 - FF25 C4135600  jmp   dword ptr [5613C4]        ; kernel32.GetProfileStringA
0051E49A - FF25 C8135600  jmp   dword ptr [5613C8]        ; kernel32.GetStartupInfoA
0051E4A0 - FF25 CC135600  jmp   dword ptr [5613CC]        ; kernel32.GetStdHandle
0051E4A6 - FF25 D0135600  jmp   dword ptr [5613D0]        ; kernel32.GetStringTypeA
0051E4AC - FF25 D4135600  jmp   dword ptr [5613D4]        ; kernel32.GetStringTypeExA
0051E4B2 - FF25 D8135600  jmp   dword ptr [5613D8]        ; kernel32.GetStringTypeW
0051E4B8 - FF25 DC135600  jmp   dword ptr [5613DC]        ; kernel32.GetSystemDefaultLangID
0051E4BE - FF25 E0135600  jmp   dword ptr [5613E0]        ; kernel32.GetSystemInfo
0051E4C4 - FF25 E4135600  jmp   dword ptr [5613E4]        ; kernel32.GetThreadLocale
0051E4CA - FF25 E8135600  jmp   dword ptr [5613E8]        ; kernel32.GetTickCount
0051E4D0 - FF25 EC135600  jmp   dword ptr [5613EC]        ; kernel32.GetTimeZoneInformation

这里可以发现第一个dll的输入表距离第二个dll的输入表较远,直接修复得到的指针都是无效的,这里需要先修复第一个,然后再修复后面的即可:
第一次按照iat自动搜索的结结果修复即可,长度填100,目标是先修复第一个dll的输入表:
第二次填出第二个dll的起始位置:161314长度填1000直接搜索删除无效指针,修复dump后的文件即可.

☆版权☆

* 网站名称:obaby@mars
* 网址:https://h4ck.org.cn/
* 个性:https://oba.by/
* 本文标题: 《Armadillo V6.X Minimum Protection 【脱壳】》
* 本文链接:https://h4ck.org.cn/2010/03/1291
* 短链接:https://oba.by/?p=1291
* 转载文章请标明文章来源,原文标题以及原文链接。请遵从 《署名-非商业性使用-相同方式共享 2.5 中国大陆 (CC BY-NC-SA 2.5 CN) 》许可协议。


You may also like

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注